Konkurs Zuch Roczny dla uczniów klas 1-3

środa, marzec 07, 2018 opublikowane przez:

Centrum Edukacji Szkolnej pragnie zaprosić uczniów z klas I-III szkoły podstawowej do wzięcia udziału w konkursie Zuch z języka polskiego. Konkurs zostanie przeprowadzony w Państwa szkole na podstawie przesłanych materiałów w dniach między 7 a 9 maja.

Konkurs Zuch z języka polskiego sprawdza kompetencje uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, poprawności pisowni, słownictwa oraz wiedzy o języku. Rodzic ucznia deklarującego udział w konkursie wpłaca 9 zł do 23 marca 2018 r. Wpłaty można dokonywać u wychowawcy klasy lub u szkolnego organizatora konkursu. Przykładowe testy wraz z kluczem odpowiedzi a także zakres tematyczny znajdują się na stronie internetowej: http://www.ces.edu.pl/zuch-roczny

Szkolnymi organizatorami konkursu są panie: Justyna Wojdowska i Mariola Chmielewska.

Zakres tematyczny - Zuch Roczny

ZUCH - test z języka polskiego

Testy dla klasy I, II i III szkoły podstawowej z języka polskiego składają się z 21 pytań. Treść testów jest dostosowana do obowiązującej podstawy programowej uwzględniającej edukację polonistyczną. Testy opracowane są tak, aby uczeń wykonując polecenia rozwiązywał krzyżówki i rebusy doskonaląc przy tym zdolności grafomotoryczne.

Test z języka polskiego dotyczy następujących zagadnień programowych:

 Klasa I

 • czytanie tekstu ze zrozumieniem,
 • alfabet,
 • wyraz, zdanie,
 • rozpoznawanie w wyrazach sylab, liter, głosek,
 • tworzenie wyrazów z sylab,
 • rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej,
 • pisownia wyrazów z "ó",
 • pisownia podstawowych wyrazów z "rz".

Klasa II

Zagadnienia dla klasy I oraz:

 • czytanie tekstu ze zrozumieniem,
 • porządek/kolejność alfabetyczna,
 • litera, głoska (samogłoska, spółgłoska), sylaba,
 • rzeczownik i czasowniki oraz ich liczba,
 • ortografia: wyrazy z "rz" i "ó" wymiennym i niewymiennym, "h" i "ch", "ż", "u",
 • stosowanie wielkich liter,
 • kropka, pytajnik, wykrzyknik,
 • rodzaje zdań.

Klasa III

Zagadnienia dla klasy I-II oraz:

 • rzeczownik, czasownik, przymiotnik i przysłówek,
 • rodzaj żeński, męski i nijaki,
 • stopniowanie przymiotników,
 • ortografia: "ó", "u", "ż", "rz", "h", "ch" oraz pisownia "nie" z czasownikiem i przymiotnikiem,
 • pisownia wyrazów wielką literą,
 • podstawowe związki frazeologiczne,
 • formy użytkowe: życzenia, zaproszenie, zawiadomienie, list, opis,
 • lektury - podstawowe informacje nt. powszechnie znanych lektur (bohaterowie, ich atrybuty).