W związku z nałożonym obowiązkiem publikacji sprawozdań finansowych wynikającym z § 34, ust. 9 i 10  Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej informuje się, że sprawozdania finansowe szkoły za rok 2018 opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ryczywół w zakładce Finanse.

Informacja

Sprawozdania finansowe za 2022 rok znajdują się na BIP UG Ryczywół w zakładce Finanse.

https://bip.ryczywol.pl/711-zespol-szkolno-przedszkolny-w-ludomach.html?