Deklaracja dostępności Strona internetowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ludomach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zsludomy.pl

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • multimedia
 • załączniki
 • zdjęcia

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:2021-03-05

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ziemowit Chudziński.
 • E-mail: sekretariat@zsludomy.pl
 • Telefon: 67 28 36 110

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ludomach
 • Adres: Ludomy 25, 64-603 Ludomy
 • E-mail: sekretariat@zsludomy.pl
 • Telefon: 67 28 36 110

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły w Ludomach 25 prowadzą trzy wejścia; przy wejściu od strony boiska znajduje się podjazd dla wózków.

Sekretariat szkoły jest na parterze przy wejściu od strony parkingu i boiska.

W szkole nie ma windy, oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przed szkołą nie ma oznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • obsługa strony dostępna z klawiatury (przy użyciu Tab, Enter, Home, End, Page up, Page Down),
 • przełącznik rozmiaru tekstu
 • przełącznik kontrastu strony,
 • przełącznik układu strony,
 • Atrybuty ARIA – na potrzeby czytników ekranowych

Inne informacje i oświadczenia

 • strona zgodna z WCAG 2.1